Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur

Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur

1. Advocatenkantoor De Kruijff neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

2. De klachtenregeling van Advocatenkantoor De Kruijff betreft de door mr. A.C. de Kruijff gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van mr. A.C. de Kruijff over de dienstverlening.

3. Wanneer Advocatenkantoor De Kruijff er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door mr. A.C. de Kruijff met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).

4. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van dienstverlening door mr. A.C. de Kruijff, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Advocatenkantoor De Kruijff, worden op verzoek van de opdrachtgever en/of Advocatenkantoor De Kruijff beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Advocatenkantoor De Kruijff wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijk opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

5. Onder particuliere opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die een natuurlijk persoon en dus geen rechtspersoon is en die bij het geven van de opdracht aan Advocatenkantoor De Kruijff niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder zakelijke opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die niet een particuliere opdrachtgever volgens de hiervoor gegeven definitie is.


Download hier de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Klachtenfunctionaris Advocatuur:

Mevrouw E.M. Hoevelaken

Postbus 107

9930 AC Delfzijl.

Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.