Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor De Kruijff gevestigd te Delfzijl

 

Toepasselijkheid

1. Advocatenkantoor De Kruijff is een éénmanspraktijk van mr. A.C. de Kruijff. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van mr. A.C. de Kruijff.

Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door mr. A.C. de Kruijff.

2.2 De opdrachtgever vrijwaart mr. A.C. de Kruijff tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Gefinancierde rechtsbijstand

3.1 Indien mr. A.C. de Kruijff zulks met de opdrachtgever overeenkomt en voor zover opdrachtgever volgens de bepalingen van de Wet op de Rechtsbijstand aanspraak kan maken op door de Nederlandse Staat gefinancierde rechtsbijstand, zal mr. A.C. de Kruijff in overleg met opdrachtgever een verzoek indienen bij de bevoegde Raad voor Rechtsbijstand om opdrachtgever in aanmerking te laten komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

3.2. Indien opdrachtgever volgens de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan wordt opdrachtgever een eigen bijdrage opgelegd welke bij vooruitbetaling aan Advocatenkantoor De Kruijff verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever overeengekomen. Opdrachtgever zal in dat geval voor het honorarium van mr. A.C. de Kruijff slechts deze eigen bijdrage verschuldigd zijn. Daarnaast is opdrachtgever ook eventuele verschotten en vervoerskosten verschuldigd als hieronder omschreven in 4.6.

3.3. Indien mr. A.C. de Kruijff de werkzaamheden dient aan te vangen alvorens de Raad voor Rechtsbijstand een besluit inhoudende een toewijzing van een definitieve aanspraak op gefinancierde rechtsbijstand heeft genomen op een vanwege opdrachtgever ter zake ingediend verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand, dan zal opdrachtgever een voorschot op de te verrichten werkzaamheden in rekening worden gebracht uitgaande van het geldende basis uurtarief.

Honorarium, verschotten en vervoerskosten

4.1 Voor zover mr. A.C. de Kruijff zijn werkzaamheden voor opdrachtgever niet verricht in het kader van toepassing van de Wet op de rechtsbijstand omvatten de kosten van uitvoering van de opdracht door mr. A.C. de Kruijff het eigenlijke honorarium, de zogenaamde verschotten en de vervoerskosten.

4.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

4.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Advocatenkantoor De Kruijff periodiek vast te stellen basis uurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid en de complexiteit van de opdracht.

4.4 Per 1 januari 2020 bedraagt het basis uurtarief €165 per uur exclusief 21% BTW.

4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is mr. A.C.de Kruijff bevoegd, ook tijdens de duur van de opdracht, om het hiervoor genoemde basis uurtarief te wijzigen.

4.6 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door mr. A.C. de Kruijff zijn betaald ( waaronder griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels). Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 5 % van het uurtarief.

4.7 Voor iedere door mr. A.C. de Kruijff ten behoeve van de uitvoering van de opdracht gereisde kilometer wordt opdrachtgever, als vervoerskosten € 0.25 in rekening gebracht. 

Betaling

5.1 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal één kalendermaand gedeclareerd.

5.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is opdrachtgever in verzuim en is opdrachtgever over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

5.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en deze bedragen 15% van het declaratiebedrag over de eerste €2500 (en vervolgens is over het meerdere van €2500 tot €5000 aanvullend 10 % verschuldigd en van €5000 tot €10.000 is aanvullend 5% verschuldigd).

5.5 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan mr. A.C. de Kruijff, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gebracht, zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Mr. A.C. de Kruijff is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Voorschotregeling en verrekening

6.1 Mr. A.C. de Kruijff kan van de opdrachtgever een voorschotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een voorschotstorting wordt tussentijds en bij het einde van de opdracht verrekend.

6.2 Opdrachtgever machtigt Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor De Kruijff om de voor doorbetaling aan opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met hetgeen de opdrachtgever aan mr. A.C. de Kruijff verschuldigd is – of wordt – uit hoofde van aan opdrachtgever gezonden of nog te zenden declaraties.

Beroepsaansprakelijkheid

7.1 Mr. A.C. de Kruijff heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van mr. A.C. de Kruijff is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldend polisvoorwaarden voortvloeit. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering plaats mocht vinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de som van de aan opdrachtgever gerichte declaraties over een periode van 6 maanden voorafgaande het moment waarop de aansprakelijkheid is komen vast te staan.

7.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door mr. A.C. de Kruijff, in overleg met de opdrachtgever, een binnen of buiten Nederland gevestigde persoon (natuurlijke persoon, rechtspersoon of daarmee gelijk te stellen entiteit) wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is mr. A.C. de Kruijff niet aansprakelijk voor tekortkomingen en fouten die door deze personen mochten worden gemaakt.

Archivering

8. Behoudens voor zover uit de wet of specifiek voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen eventuele originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Overigens wordt het desbetreffende dossier gedurende 5 jaar bewaard.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op de rechtsverhouding tussen mr. A.C. de Kruijff en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen mr. A.C.de Kruijff en een opdrachtgever kennis te nemen.

9.3 Alleen de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen is bevoegd om van enig geschil kennis te nemen.

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

10. Advocatenkantoor De Kruijff neemt deel aan de Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur.